กรมประชาสัมพันธ์ โปร่งใส ไร้คอรัปชั่น
องค์กรแรกที่เปิดข้อมูลเรื่องงบลงทุนภาครัฐอย่าง ตรงไปตรงมา


กรมประชาสัมพันธ์

มีภารกิจในการสื่อสารประชาสัมพันธ์
นโยบายของรัฐสู่ประชาชน ให้ทั่วถึงทุกกลุ่ม ทุกภูมิภาค


งบประมาณของกรมประชาสัมพันธ์

ถูกนำไปใช้ในบทบาทและภารกิจโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง


กรมประชาสัมพันธ์ ชวนสำรวจ “ภาษีไปไหน”

เส้นทางภาษีประชาชน

รู้ไหมว่ารายได้ของรัฐบาลนั้นมีที่มาจาก 4 ส่วนหลักๆคือ กรมสรรพากร/ กรมสรรพสามิต/และกรมศุลกากร/ และหน่วยงานอื่นๆ

งบประมาณกรมประชาสัมพันธ์

ประกอบด้วย

  • งบบุคลากร
  • งบอุดหนุน
  • งบดำเนินงาน
  • งบรายจ่ายอื่น
  • งบลงทุน

งบลงทุน... เปิดเผยที่แรกในเมืองไทย

งบลงทุน เป็นงบประมาณที่ถูกจับตามองมากที่สุด เนื่องจากงบประมาณค่อนข้างสูง เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของภาคเอกชน และมักจะถูกเชื่อมโยงกับการทุจริตภาครัฐอยู่เสมอ
งบประมาณกรมประชาสัมพันธ์

ปีงบประมาณ 2567

งบบุคลากร (936,593,300 บาท)

เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และค่าตอบแทนตามสิทธิ

งบดำเนินงาน (773,015,600 บาท)

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ

งบลงทุน (518,042,500 บาท)

ใช้เพื่อการจัดหาทดแทนอุปกรณ์ในการทำข่าว และประชาสัมพันธ์ที่เสื่อมสภาพ การก่อสร้างและซ่อมบำรุงอาคารบ้านพักของเดิมที่ชำรุด และในพื้นที่ที่ไม่มีบ้านพัก

งบอุดหนุน (1,043,900 บาท)

ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนางาน

งบรายจ่ายอื่น (185,646,500 บาท)

ค่าใช้จ่ายในการทำงานประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักข่าวแห่งชาติ ทีวีภาคภาษาอังกฤษ


งบลงทุน
เป็นงบประมาณที่ถูกจับตามองมากที่สุด เนื่องจากจำนวนงบประมาณค่อนข้างสูง
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของภาคเอกชน และมักจะถูกเชื่อมโยงกับการทุจริตภาครัฐอยู่เสมอ
ด้วยความตั้งใจที่จะเข้าสู่การเป็นภาครัฐยุคใหม่ที่เป็นที่พึ่งให้ประชาชน
กรมประชาสัมพันธ์จึงนำเสนอ “ภาษีไปไหน” ที่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณของกรมประชาสัมพันธ์
โดยเฉพาะรายละเอียดของงบลงทุนอย่างตรงไปตรงมา และตรวจสอบได้ในทุกรายละเอียด

งบลงทุน ถูกนำไปใช้ที่ไหนบ้าง

ภาคเหนือตอนบน

ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด
ได้รับงบประมาณรวม 0 ล้านบาท

ภาคเหนือตอนล่าง

ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด
ได้รับงบประมาณรวม 0 ล้านบาท

ภาคกลาง

ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด
ได้รับงบประมาณรวม 454.79 ล้านบาท

ภาคใต้ตอนบน

ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด
ได้รับงบประมาณรวม 31.26 ล้านบาท