โครงการที่กรมประชาสัมพันธ์ได้รับงบลงทุนในแต่ละภาค ปีงบประมาณ 2561

จำนวนโครงการในแต่ละภาค

แผนที่โครงการ