โครงการที่กรมประชาสัมพันธ์ได้รับงบลงทุนในแต่ละภาค ปีงบประมาณ 2565

จำนวนโครงการในแต่ละภาค

แผนที่โครงการ