โครงการที่กรมประชาสัมพันธ์ได้รับงบลงทุนในแต่ละภาค ปีงบประมาณ 2567

จำนวนโครงการในแต่ละภาค

รายชื่อโครงการ

แผนที่โครงการ